• Welkom op onze vernieuwde site
 • Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • En krijg 10% korting op je eerste bestelling
 • Closet van Val
 • alleen voor echte hotties
 • Welkom op onze vernieuwde site
 • Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 • En krijg 10% korting op je eerste bestelling
 • Closet van Val
 • alleen voor echte hotties
Winkelwagen 0
€ 0,00

Algemene voorwaarden Closet van Val

E-mail : info@closetvanval.nl
Website : www.closetvanval.nl

Definities

1. Closet van Val: gevestigd te Amstelveen onder KvK nr. 83179232
2. Consument: Degene met wie Closet van Val een Koopovereenkomst is aangegaan en die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
3. Koopovereenkomst: De totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de Consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen.
4. Partijen: Closet van Val en Consument samen.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Closet van Val.
1.2 Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de Consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de Consument.
1.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Consument of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 Koopovereenkomst

2.1 De Koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van Closet van Val en aanvaarding van dit aanbod door de Consument.
2.2 Het aanbod wordt door Closet van Val volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.
2.3 Closet van Val brengt de consument op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.
2.4 Closet van Val vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
2.5 Bij het sluiten van de Koopovereenkomst verstrekt Closet van Val de Consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

 1. de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres Closet van Val;
 2. de voornaamste kenmerken van de aankoop;
 3. de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;
 4. de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;
 5. het klachtafhandelingsbeleid van Closet van Val
 6. indien de Consument herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;
 7. indien de Consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;
 8. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de Koopovereenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument na aankoop.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen die Closet van Val hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
3.2 Alle prijzen die Closet van Val hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Closet van Val te allen tijde wijzigen.
3.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Closet van Val niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de Koopovereenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3.4 De Consument heeft het recht om een Koopovereenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 Monsters en modellen

Indien de Consument een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij Partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 Betalingen en betalingstermijn

5.1 De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Koopovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.
5.2 Closet van Val mag bij het aangaan van de Koopovereenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
5.3 De Consument dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering te hebben voldaan.
5.4 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Closet van Val de Consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
5.5 Closet van Val behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 Gevolgen niet tijdig betalen

6.1 Betaalt de Consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Closet van Val gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de Consument in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
6.2 Wanneer de Consument in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Closet van Val.
6.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
6.4 Wanneer de Consument niet tijdig betaalt, mag Closet van Val zijn verplichtingen opschorten totdat de Consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Consument, zijn de vorderingen van Closet van Val op de Consument onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Weigert de Consument zijn medewerking aan de uitvoering van de Koopovereenkomst door Closet van Val, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Closet van Val te betalen.

Artikel 7 Recht van reclame

7.1 Zodra de Consument in verzuim is, is Closet van Val gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Consument geleverde producten.
7.2 Closet van Val roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
7.3 Zodra de Consument op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de Consument de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Closet van Val, tenzij Partijen hierover andere afspraken maken.
7.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de Consument.

Artikel 8 Herroepingsrecht

8.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • Het product niet is gebruikt;
 • Het product geen make-up vlekken heeft;
 • Het product geen onaangename geur heeft zoals rook of zweet etc.;
 • Het geen product is dat speciaal voor de Consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, body's enz.)
 • De verzegeling nog intact is, indien hier gebruik van wordt gemaakt
 • Voor de wasparfum geldt dat deze niet geopend mag zijn geweest
 • De Consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

8.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de Consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
8.3 De Consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken door op de site naar retour aanmelden te gaan (onder contact) en daar het formulier in te vullen.
8.4 De Consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Closet van Val, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
8.5 De kosten voor het retourneren komen voor rekening van de Consument.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Closet van Val blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Closet van Val op grond van wat voor met Closet van Val gesloten Koopovereenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
9.2 Tot die tijd kan Closet van Val zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
9.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de Consument, mag de Consument de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
9.4 Indien Closet van Val een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de Koopovereenkomst als ontbonden en heeft Closet van Val het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 10 Levering

10.1 Closet van Val draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.
10.2 Het aan levering toebehorende risico berust bij Closet van Val tot het moment van aflevering bij de Consument of een door de Consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
10.3 De Consument dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 11 Levertijd

11.1 De door Closet van Val opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de Consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
11.2 De levertijd vangt aan op het moment dat de Consument het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Closet van Val.
11.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, tenzij Closet van Val niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of Partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 Garantie

12.1 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
12.2 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Consument, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
12.3 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een Koopovereenkomst tussen Partijen, gaat over op de Consument op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Consument komen of van een derde die het product ten behoeve van de Consument in ontvangst neemt.

Artikel 13 Klachten

13.1 De Consument dient een door Closet van Val geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
13.2 Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de Consument redelijkerwijs van de Koopovereenkomst mocht verwachten, dan dient de Consument Closet van Val daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
13.3 De Consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Closet van Val in staat is hierop adequaat te reageren.
13.4 De Consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Koopovereenkomst tussen Partijen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Closet van Val is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
14.2 Indien Closet van Val aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Koopovereenkomst.
14.3 Closet van Val is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
14.4 Indien Closet van Val aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.5  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 15 Ontbinding

15.1 De Consument heeft het recht de Koopovereenkomst te ontbinden wanneer Closet van Val toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
15.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Closet van Val niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Closet van Val in verzuim is.
15.3 Closet van Val heeft het recht de overeenkomst met de Consument te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Closet van Val kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de Consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden

16.1 Closet van Val is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
16.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
16.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Closet van Val zoveel mogelijk vooraf met de Consument bespreken
16.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Koopovereenkomst op te zeggen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.2 Op iedere Koopovereenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Closet van Val is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.